Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő: Novabird Hungary Kft.

Székhely: 3910 Tokaj, Klapka utca 7.

Levelezési cím: 3910 Tokaj Rákóczi utca 26.

Cégjegyzék szám: 05 09 035940

Adószám: 32084074-2-05

Képviselő: Ocsovai Erzsébet, ügyvezető

Email: info@novabird.hu

Telefon: +36 70 426 3438

 

Társaságunk a weboldala használatával, e-mail és hírlevél-feliratkozásokkal, illetve egyéb, tevékenységével kapcsolatban a felhasználóktól, ügyfeleitől bekért személyes adatok kezelése során csak olyan jellegű és mennyiségű személyes adatot kér és kezelni, amely az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges és arra alkalmas.

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ‐szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Tevékenységünkkel összefüggésben ügyfeleink és weboldalunk felhasználóinak alábbi személyes adatait: név, e‐mail cím, telefonszám, cég, beosztás.

Az alábbi célokkal: kapcsolatfelvételi, ügyfelekkel történő kapcsolattartása kezeljük.

Az Adatkezelő elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és
biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

Az ön által megadott adatokat harmadik fél számára sem kereskedelmi, sem egyéb indokkal nem adjuk ki, kivéve, ha ahhoz – például más kereskedők ajánlatainak fogadása céljával – ön kifejezetten hozzájárult.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő gazdasági működésének időtartamával megegyező határozatlan idő.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás (Infotv. 5. paragrafus (1); GDPR 6. cikk (1) a)) Hozzájárulásomat bármikor, ingyenesen, azonnali hatállyal és indoklás nélkül visszavonhatom az alábbiak szerint:

a) postai úton az Adatkezelő levelezési címére megküldött nyilatkozattal;
b) e‐mailben;
c) telefonon

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás megadása semmilyen vonatkozásban nem képezi előfeltételét az Adatkezelővel történő szerződéses jogviszony létesítésének, ez attól teljesen független. A hozzájárulás megadása, vagy a fentebb ismertetett jogok gyakorlása semmilyen (jog)következménnyel nem jár.

A fenti előzetes tájékoztatás alapján, az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent meghatározott adatkezelési célból a fent meghatározott adatokat kezelje.

Társaságunk weboldalán süti-sávot (cookie-kat) használ, melynek alkalmazásához az ön, mint felhasználó beleegyezését kérjük (ezt a későbbiekben bármikor visszavonhatja).

Fontos tudnia, hogy a cookie-k lehetővé teszik weboldalunk számára, hogy önnek személyre szabott információkat nyújtson, de weboldalunk használata nem kötött ezen alkalmazás elfogadásához.

A „sütik” alkalmazásának elfogadásával weboldalunk csak olyan adatokhoz jut, amelyeket ön egyébként is megad/ megadott, azaz weboldalunk olyan információt a süti-sávnak köszönhetően nem kap, amit a felhasználó nem kíván megadni és nem férhet hozzá a számítógépén tárolt fájlokhoz sem.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie‐k:

Ezen Cookiek célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a honlapot, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú Cookiek érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a Cookie‐k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie‐k (analitika):

A honlap alkalmazhat harmadik fél Cookie‐it is azért, hogy információkat gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a honlapt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen Cookie‐k szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A cookie kezelés jogalapja

A cookie kezelés jogalapja a honlap látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Egyéb

A honlap szövegének, kinézetének, struktúrájának és funkcióinak másolásáról:

A honlapon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek, különös tekintette az alábbiak: a honlap szövege, videóanyagai, grafikái, a honlap funkciói, és egyéb anyagok. A honlapon elérhető tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére az Adatkezelő rendelkezik a szükséges jogokkal.

A felhasználási engedélyt a Novabird Hungary Kft. (Jogosult) jelen felhasználási feltételek útján adja meg. A honlap használatával, a Honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával.

Felhasználó köteles bejelenteni Jogosultnak a szerzői művek bármilyen módon történő felhasználását, melyhez a Jogosult a felhasználás körülményeit megismerve nem köteles hozzájárulni. Jogosult azonban abban az esetben is igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését, ha Felhasználó e bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. Jelen engedély nem érinti Jogosult fellépési jogát (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében. Jogosult jogsértő felhasználása esetén jogdíj igénye érvényesítése, jogsértés megállapítása és jogosulatlan felhasználás megtiltása, további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében felléphet bírósági úton vagy hatósági eljárásban.

vissza az oldal tetejére